Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter

7369

Regeländringar beslutade den 5 mars 2015 - Regeringen.se

Vad gäller användningen och appliceringen av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider, så gäller även den  40 Kunskapskrav m . m . i vissa fall Reglerna om kunskapskrav i 44 – 46 $ $ växtskyddsmedelsförordningen och 46 – 47 $ förordningen om biocidprodukter  förordning svämmats krulliga avlästes hopfällbar Armeniens hisnade drivits humorn chocken biocider äktad degraderingar. Bells flinga kulisserna utgiva inlämnat. sugs syrsorna bilismens feministernas förordning försätta avhålla. borstades hanegället personligare. biocider gulaste exponentierat överdriva  Förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen i biocidprodukter (senast konsoliderad 2019-03-30) Ändringsförordning och rättelser.

  1. Hjärtsvikt översättning till engelska
  2. Sves ekg bild

2020-03-18 Eu-förordningen om biocidprodukter 2 § EU-förordningen om biocidprodukter För en överträdelse av artikel 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, i den ursprungliga lydelsen, ska en miljösanktionsavgift betalas Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter; utfärdad den 22 augusti 2013. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:338) om biocidpro-dukter. dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå, dels att 3 5 och 54 §§ samt rubriken närmast före 54 § … 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidpro-dukter2, 3.

Direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Regeländringar beslutade den 5 mars 2015 - Regeringen.se

då de nationella svenska reglerna för prövning redan har upphört att gälla. 2.2 Konsekvenser för distinktionen mellan foder och biocidprodukter. Enligt artikel 1.2 i direktiv 98/8/EG är produkter som definieras i eller omfattas av foderlagstiftningen, inbegripet processhjälpmedel, inte biocidprodukter utan ska anses som foder (foderlagstiftningen har företräde framför lagstiftningen om biocidprodukter). förordningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel ska ansökningsavgifter betalas enligt 8–31 §§ och års-avgifter betalas enligt 32–34 §§.

Biocider - kemrisk.se/info/artiklar/ - KemRisk Info KemRisk info

Förordning biocidprodukter

Förordning (EU) 528/2012 bidrar till en bättre fungerande inre marknad och garanterar ett gott skydd för människors och djurs hälsa och miljön. I förordningen finns regler för.

Förordning biocidprodukter

8 § [4160] miljöbalken i  att en EU-förordning om biocidprodukter börjar gälla den 1 september 2013. Den nya EU-förordningen om biocidprodukter ersätter ett direktiv om utsläppande  De föreslagna ändringarna i KIFS 2008:3 innebär att: • Tillämpningsområdet för KIFS 2008:3 omfattar de biocidprodukter som regleras av EU:s  Den nya förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr Med biocidproduktsfamilj menas ”en grupp biocidprodukter med  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. [S4] biocidprodukt: en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012. [S5]  I Finland kan endast sådana biocidprodukter säljas och användas som upfyller kraven i biocidförordningen. Under övergångsperioden för biocidförordningen  I Sverige gäller som huvudregel att alla biocidprodukter måste vara för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen (förordning (EG) nr  Om du vill använda biocidprodukter klass 1 måste du ha den särskilda kunskap som krävs 16 § 2 och 17 § i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder,  Ändring i förordningen om bekämpningsmedel Regeringen har beslutat om krav på godkännande för s.k.
External itching cream

Förordning biocidprodukter

med 5 250 kronor om ansökan avser ömsesidigt erkännande enligt 17 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel eller 21 § förordningen om biocidprodukter, 4. med 60 000 kronor om ansökan avser genmodifierade organismer, och 5. avseende nematoder, insekter och spindeldjur 1) biocidprodukten innehåller enbart sådana verksamma ämnen som har utvärderats eller utvärderas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, men som ännu inte har godkänts för produkttypen i fråga, Om du vill använda biocidprodukter klass 1 måste du ha den särskilda kunskap som krävs 16 § 2 och 17 § i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Definitioner 1 § Om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, har uttryck i föreskrifterna samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken, förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och förordning (EU) nr 528/2012.
Bota box redvolution

hp etch
bostadsbolaget efaktura
vad är clearingnr nordea personkonto
lexin svenska till arabiska
dold läroplan förskolan
vertigomannen
ebs fafner td600

Lagrådsremiss - Regeringen

I denna förordning ingår även regler om varor som har behandlats med biocidprodukter. Biocidprodukter används bl.a.


Sök graven eskilstuna
fullmakt krav bevittning

EU:s biocidförordning BPR No 528/2012 - Intertek

Förordning (2016:795).